1. ORAGANIZATOR, CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem testu konsumenckiego "Testuj Iwostin" zwanego dalej Konkursem lub Testem, jest: Nepentes Pharma Sp. Zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885, REGON 142726126, posługująca się numerem NIP: 527-26-43-973, zwana Organizatorem.
1.2. Test będzie organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz publikowany na stronie internetowej iwostin.kobieta.pl
1.3. Test będzie trwał od 30.07.2012 – 30.10.2012.
1.4. Test odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA W TEŚCIE

2.1.    W Teście mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu,
2.2.    Uczestnikami Testu nie mogą być:
2.2.1.    Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób.
2.2.2.    Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Testu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców oraz członkowie ich rodzin.
2.3. Jedna osoba (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) może wziąć udział w Teście tylko jeden raz i otrzymać tylko jeden produkt do testowania w konkursie.
2.4 Warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w Teście jest pełna gotowość wystawienia rzetelnej recenzji testowanemu produktowi w ankiecie konsumenckiej, zwanej dalej Ankietą oraz akceptacja regulaminu.
2.5 Udział w Teście jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie opinii o produkcie zawartej w Ankiecie po Teście w całości lub w części oraz odpowiedzi na pytanie otwarte w ramach publikowanych w mediach (w szczególności w prasie, TV, radiu, Internecie) informacji prasowych i reklamowych o testowanym produkcie.
2.6 Udział w Teście jest nieodpłatny.
2.7. Każdy uczestnik Testu jest zobowiązany we własnym zakresie przeprowadzić konsultację medyczną i/lub kosmetologiczną odnośnie ewentualnych indywidualnych przeciwwskazań stosowania ww. produktów oraz stosować testowane produkty zgodnie z zaleceniem ich producenta. Uczestnik Testu przyjmuje do wiadomości, że każdy produkt kosmetyczny, w tym stanowiący przedmiot Testu, może wywołać u konkretnej osoby reakcję alergiczną. W przypadku wystąpienia takiej reakcji u uczestnika, konieczna może okazać się konsultacja lekarska, której koszt nie będzie pokrywany przez Organizatora.

3.    ZASADY TESTU

3.1.    Regulamin oraz ogłoszenie o Teście są jedynymi dokumentami określającymi zasady Testu, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Testu.
3.2. Test składa się z dwóch etapów opisanych poniżej:
ETAP 1- Przystąpienie do testu
3.3. Do udziału w Teście przystępuje się poprzez wypełnienie w całości formularza znajdującego się w zakładce: „Biorę udział” na stronie internetowej iwostin.kobieta.pl w terminie 30.07.- 12.08.2012 r.
Przystąpienie do Testu polega na:
- odpowiedzi na pytanie otwarte "Moja skóra lubi, gdy...";
- wypełnieniu formularza danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- zaakceptowaniu Regulaminu Testu.
3.4. Uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do Testu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do odpowiedzi na pytanie konkursowe (pytanie otwarte) oraz do opinii, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, uczestnik podlega dyskwalifikacji z Testu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
3.5. Spośród wszystkich uczestników, którzy przystąpili do Testu w sposób i w terminie zgodnym z Regulaminem, Komisja wybierze 100 Laureatów Testu, którzy najciekawiej odpowiedzieli na pytanie otwarte " Moja skóra lubi, gdy..." biorąc pod uwagę oryginalność i poziom stylistyczny nadesłanych odpowiedzi. Laureaci otrzymają od Organizatora produkt do testowania: Iwostin Re-liftin krem na dzień
3.6. Do 20.08.2012 100 Laureatów otrzyma na adres mailowy wskazany w formularzu, wiadomość z informacją o produkcie do testowania.
3.7. Produkty zostaną wysłane do Laureatów kurierem na adres podany w formularzu konkursowym, w terminie 20.08- 26.08.2012 roku.
3.8. Okres testowania produktu - do 10.09.2012
3.9. Laureat otrzyma na adres mailowy podany w formularzu do dnia 03.09.2012 dostęp do Ankiety online na temat testowanego produktu, którą będzie musiał wypełnić do dnia 11.09.2012.
3.10. Recenzje, wypowiedzi na pytania otwarte przesłane przez uczestników Testu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Recenzje i wypowiedzi nie mogą również stanowić przestępstwa, nawoływać do popełnienia przestępstwa, naruszać wartości religijnych, zawierać treści dyskryminujące jednostki lub grupy społeczne z jakichkolwiek powodów ani też naruszać zasad współżycia społecznego. Uczestnicy testu, którzy przyślą recenzje, wypowiedzi na pytania otwarte ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Organizatora w związku z tymi recenzjami, wypowiedziami na pytania otwarte.
3.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania wypełnienia Ankiety po teście z przyczyn niezależnych od Organizatora np. spowodowanej przez brak dostępu do Internetu, brak rejestracji w serwisie kobieta.pl itp.
3.12 W pierwszym tygodniu września 100 osób, które będą testować produkt weźmie udział w warsztatach z dr Marią Noszczyk.
ETAP 2- Wybór Laureatów wśród osób testujących
3.10. Spośród 100 Laureatów Testu, którzy wypełnią Ankietę po teście na temat testowanych produktów, Komisja wybierze 10 Laureatów, którzy napisali najciekawszą recenzję, biorąc pod uwagę oryginalność i poziom stylistyczny nadesłanych odpowiedzi. 10 Laureatów otrzyma od Organizatora zestaw produktów. W skład każdego zestawu produktów wchodzi:
- Re-Liftin Ujędrniający krem na dzień SPF15
- Re-Liftin Ujędrniający krem na noc
- Re-Liftin Liftingujący krem pod oczy
3.11. Zestawy produktów zostaną wysłane do Laureatów kurierem/ pocztą na adres podany w formularzu konkursowym, w terminie do 30.10.2012 roku.

4.    NAGRODY

4.1.  100 Laureatów Testu, którzy najciekawiej odpowiedzą na pytanie otwarte " Moja skóra lubi, gdy..." biorąc pod uwagę oryginalność i poziom stylistyczny nadesłanych odpowiedzi. otrzyma produkt do testowania: Iwostin Re-Liftin krem na dzień
4.2.  100 Laureatów Testu zostanie również zaproszona do udziału w warsztatach dotyczących metod pielęgnacji skóry prowadzonych przez dr Marię Noszczyk. Warsztaty odbędę się 06.09.2012r. w Warszawie. Udział w warsztatach jest nieodpłatny, dojazd na miejsce spotkania pokrywa uczestnik we własnym zakresie.
4.3. 10 Laureatów otrzyma od Organizatora zestaw produktów. W skład każdego zestawu produktów wchodzi:
- Re-Liftin Ujędrniający krem na dzień SPF15
- Re-Liftin Ujędrniający krem na noc
- Re-Liftin Liftingujący krem pod oczy
4.4. Nagrody będą przyznawane przez specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
4.5.    Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci Testu nie mają prawa scedować prawa do nagrody na inne osoby.
4.6.    Lista Laureatów zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.kobieta.pl , na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Testu i podając swoje dane w przypadku wygranej.
4.7.    Od nagród, których wartość przekracza 760 zł Laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, warunkiem wydania nagrody przez Organizatora jest opłacenie przez Laureata należnego podatku od wygranej.
4.8.  Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
4.9. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego Laureata.
4.10. W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 15 dni od jej doręczenia na adres wskazany przez Laureata, Laureat traci prawo do nagrody.

5. KOMISJA

5.1.    Do kontroli prawidłowości Testu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
5.2.    Komisja będzie nadzorować wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.  REKLAMACJE

6.1.    Reklamacje związane z przebiegiem Testu będą przyjmowane przez Organizatora pod adresem e-mailowym konkurs@kobieta.pl z dopiskiem "Reklamacja – Testuj Iwostin”
6.2.    Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3.    Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
6.4.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
6.5.    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.6.    Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.    Regulamin niniejszego Testu jest dostępny na stronie iwostin.kobieta.pl  oraz w siedzibie Organizatora.
7.2.    Na życzenie uczestnika Testu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator  prześle kopię Regulaminu Testu.
7.3.    Administratorem danych osobowych Uczestników Testu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Testu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) na zasadach określonych w Regulaminie w celu realizacji Testu, w szczególności w celu opublikowania wyników Testu oraz przekazania Laureatom nagród konkursowych. Uczestnikowi Testu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Teście nagród.. Organizator informuje a uczestnik przystępując do Testu wyraża zgodę na to, że dane osobowe laureatów Testu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.kobieta.pl lub/oraz w miejscu publikacji danego Testu (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników) oraz prasie (magazynach należących do Wydawnictwa G+J).
7.4.    Biorąc udział w Teście uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie, akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Testu opublikowane w treści ogłoszenia Testu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
7.5. Uczestnicy Testu, udzielają nieodpłatnie Organizatorowi (wraz z prawem do sublicencji) w celach związanych z Testem oraz promocyjnych, 5-letniej licencji, nieograniczonej terytorialnie, na wykorzystanie odpowiedzi oraz ankiet, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - rozpowszechniane publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
- utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
- wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
- wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
- wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
- wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
7.6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. recenzji, wypowiedzi na pytania otwarte na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. recenzji, wypowiedzi na pytania otwarte.
7.7.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego recenzje, wypowiedzi na pytania otwarte zgłoszone przez niego do Testu były wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
7.9.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.